صدور تاییدیه مدرک تحصیلی در دفتر پیشخوان 2080

به اطلاع کلیه دانشجویان ( در مقاطع ارشد و دکتری ) می رساند جهت دریافت تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات تأیید شده از دانشگاه محل تحصیل قبلی خود ملزم به انجام مراحل ذیل می باشند:

1- دریافت نامه ی درخواست تأییدیه تحصیلی از دبیرخانه دانشکده

2- ارائه نامه مذکور به دانشگاه محل تحصیل قبلی خود (شخصاً یا از طریق پست پیشتاز)

3- پیگیری صدور نامه تأییدیه تحصیلی دانشگاه محل تحصیل قبلی

شایان ذکر است دانشجویانی که تأییدیه تحصیلی و ریز نمرات تأیید شده مقطع قبلی آنان واصل نگردیده باشد از ادامه تحصیل آنان ممانعت بعمل خواهد آمد.